Πολιτική Απορρήτου – Όροι Χρήσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «BELHORIZON ENTERPRISE LTD» προσφέρει τις υπηρεσίες της στον παρόντα Διαδικτυακό τόπο ygeia2day.gr υπό τους ακόλουθους όρους χρήσης, οι οποίοι όροι αποτελούν τη μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του ιστότοπου ygeia2day.gr, ισχύοντες σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Οποιαδήποτε χρήση του Διαδικτυακού τόπου ygeia2day.gr, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης από πλευράς του επισκέπτη/χρήστη.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου ygeia2day.gr οφείλει πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας, να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση αυτών. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το ygeia2day.gr δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του Δικτυακού τόπου.

Η χρήση του ygeia2day.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Συνεπώς το ygeia2day.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.

Το ygeia2day.gr, δίχως να εγγυάται και κατά συνέπεια να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς την πληρότητα, όσο και ως προς τη χρονική εγγύτητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ygeia2day.gr για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Δικτυακού μας τόπου.

Κάποιες από τις πληροφορίες του Δικτυακού τόπου μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το ygeia2day.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους.

Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο επισκέπτης/χρήστης από το ygeia2day.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του ygeia2day.gr, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Το περιεχόμενο του ygeia2day.gr σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, οδηγία, συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών και κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης αυτών να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης μας.

Το ygeia2day.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων Δικτυακών τόπων/ιστοσελίδων, στους οποίους παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους Δικτυακούς τόπους/ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση το ygeia2day.gr δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Δικτυακών τόπων/ιστοσελίδων, στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Το ygeia2day.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο ygeia2day.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, φορέων και συνεργατών), το περιεχόμενο όλο του ygeia2day.gr, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, σχεδίων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ygeia2day.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν μέρει ή εν όλω αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το ygeia2day.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι λοιπές υπηρεσίες ή τα προϊόντα που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Δικτυακού τόπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, οργανισμών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του ygeia2day.gr.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο ygeia2day.gr και έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης, θα αφαιρεθούν άμεσα εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αλλά και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης οφείλει κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού τόπου μας να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά, έχοντας υπόψη του ότι απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Στο Δικτυακό μας τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο, με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, οι οποίες πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τρίτα πρόσωπα. Οι απόψεις που εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες μέσω αυτών των συνομιλιών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το ygeia2day.gr. Αυτές αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των επισκεπτών/χρηστών, οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων, δίνει τη δυνατότητα στο ygeia2day.gr να αποκλείσει κάποιον επισκέπτη/χρήστη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ο επισκέπτης/χρήστης του Δικτυακού μας τόπου αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο για τη συμμετοχή του στις διάφορες υπηρεσίες του ygeia2day.gr. Ο διαχειριστής του ygeia2day.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το ygeia2day.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Ο επισκέπτης/χρήστης του ygeia2day.gr έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, τη διόρθωση ή την αλλαγή του. Στην περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ygeia2day.gr.

Ο επισκέπτης/χρήστης προκειμένου να εγγραφεί στα Newsletters του ygeia2day.gr πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην οποία θα αποστέλλονται τα Newsletters και άλλα ενημερωτικά μηνύματα προς τους επισκέπτες/χρήστες, καθώς και δελτία προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών του ygeia2day.gr ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η αποστολή των Newsletters θα πραγματοποιείται μόνον σε όσους χρήστες το έχουν ζητήσει με την εγγραφή τους στην αντίστοιχη υπηρεσία της ιστοσελίδας μας. Η αποστολή των Newsletters και το περιεχόμενο τους, θα καθορίζονται κατά την κρίση του ygeia2day.gr, το οποίο δεν εγγυάται συγκεκριμένη συχνότητα αποστολής. Το ygeia2day.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή Newsletters οποτεδήποτε. Η εγγραφή του χρήστη για να λαμβάνει τα Newsletters δεν δημιουργεί καμιά απολύτως αξίωση του έναντι του ygeia2day.gr, είτε για τη λήψη του είτε για τη μη αποστολή του.

Ο Δικτυακός μας τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών και των ιστοσελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (σε μορφή .txt) τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο της συσκευής /του ηλεκτρονικού υπολογιστή κάθε επισκέπτη/χρήστη, όταν αυτός επισκέπτεται τον ιστότοπο, εφόσον φυσικά έχει επιλέξει να δέχεται τα cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες των ιστοσελίδων είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα cookies δε βλάπτουν τον υπολογιστή, ούτε τα προγράμματα ή τα αρχεία του υπολογιστή σας.

Τα cookies ανάλογα με την διάρκειά τους είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) είτε «μεγαλύτερης διάρκειας» (persistent cookies). Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που διαγράφονται-απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «μεγαλύτερης διάρκειας cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο της συσκευής / του ηλεκτρονικού υπολογιστή μέχρι να συμπληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος ισχύος τους.

Ο επισκέπτης/χρήστης δύναται να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή (browser) του ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του  φυλλομετρητή, σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να αποδέχεστε cookies από συγκεκριμένες ιστοσελίδες και να μπλοκάρετε τη δημιουργία cookies από τρίτους. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως η διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies ενδέχεται να μειώσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου στον οποίο περιηγείστε.

Ορισμένα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και δεν απαιτούν τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org  ή να μεταβείτε στο μενού Βοήθειας στον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies από τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, στα κάτωθι  link θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση ή να διαγράψετε τα cookies από τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των δεδομένων σας για το σκοπό διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων, επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα http://www.youronlinechoices.com/gr/your-choices

Διαγραφή Cookies Ανάλυσης απόδοσης: Αν επιθυμείτε να διαγράψετε τέτοιου είδους cookies, δείτε εδώ στο Google Analytics.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εντελώς ανώνυμα στοιχεία που καταγράφει συμπεριφορές. Δεν συλλέγονται σε καμία περίπτωση προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες χρηστών, ενώ εφαρμόζεται IP Address και data anonymization.

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το ygeia2day.gr, την έχουν τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο επισκέπτης/χρήστης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.